Mignon Pediatrie Karlín

MUDr. Veronika Rákosníková 

 

Dosažené vzdělání:
Všeobecné lékařství vystudovala na 3.lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Promovala v roce 1997. Je atestovaným pediatrem /r.2001/ se specializační způsobilostí a licencí ČLK v oboru praktické lékařství pro děti a dorost /r.2007/.
Praxe:
Dětském oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze Pod Petřínem
Klinika dětí a dorostu Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech
Dětský lékař - UNICARE Medical Center, Praha 6
Profesní zájmy: prevence a včasná léčba dětské obezity, kvalitní primární péče pro děti s chronickým onemocněním
Publikace v odborném tisku v oblasti dětské endokrinologie a diabetologie /DM 1. a 2. typu/
Jazykové znalosti: angličtina, slovem francouzština a ruština 

 

MUDr. Jan Hrdlička, CSc. 

Emeritní primář Pediatrické kliniky FTN v Krči.  Na Fakultě dětského lékařství promoval v roce 1975. Po promoci pracoval na dětském a novorozeneckém oddělení nemocnice v Čáslavi, záhy ve funkci zástupce primáře. V roce 1979 složil složil atestaci z pediatrie prvního stupně. Od roku 1984 pracoval na Pediatrické klinice IPVZ a 1.LF UK FTN v Krči (do roku 2008). V roce 1985 složil atestaci z pediatrie druhého stupně. Stál u zrodu nově vznikající JIP na klinice. Po léta pracoval jako primář na pediatrických pracovištích FTN.
Jde o výraznou osobnost české pediatrie s vysokou erudici v celé pediatrii, zvláště pak v intenzivní péči. V roce 2001 obhájil titul kandidáta lékařských věd. Dlouhou dobu byl učitelem Katedry pediatrie IPVZ, zkoušel atestace z pediatrie. Externě úzce spolupracoval s Katedrou urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ - přednášková činnost. Má řadu publikací v odborném tisku, je spoluautorem publikace o intenzivní péči v pediatrii (vydavatelství Galén Karolinum,2008). Pracoval jako konzultant Ministerstva zdravotnictví ČR.
Je členem České pediatrické společnosti, České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

 

 

 

Veronika Hnyková 

 
 

Vystudovala Všeobecné gymnázium Kadaň v roce 1995. Aktuálně studuje bakalářský obor ošetřovatelství v Pediatrii na 2. LF UK v Praze.

Jazykové znalosti: angličtina

 

 

 

Šárka Petuellyová

Šárka Petuellyová vystudovala SZŠ 5. Května v roce 2001. Působila na JIP Kliniky hematologie a krevní transfúze FN Královské Vinohrady. Dále pracovala jako vedoucí sestra v soukromém zdravotnickém zařízení pro interní a pediatrické obory v Praze. Je registrovaná pro samostatný výkon povolání v oboru všeobecná sestra, absolvovala specializační vzdělávání v oboru dětská sestra.
Podílela se na organizaci řady víkendových pobytů a zimních i letních táborů pro děti.

 

 


Karolína Řičánková

 

Karolína ičánková vystudovala Mensa gymnázium Praha 6 a Střední zdravotnickou školu Tábor. Pracovala na 1. Chirurgické klinice VFN, na oddělení následné péče Nemocnice sv. Alžběty a a dále jako dětská sestra ve vedení pediarické ambulance Canadian Medical v Praze.

Jazykové znalosti: angličtina