Pneumokokové infekce

Pneumokoková infekce se přenáší kapénkovou cestou z nemocného člověka nebo bacilonosiče. Doba inkubace nákazy se odhaduje na 1-3 dny. Nejčastějším důsledkem pneumokokové infekce bývá zápal plic, který se zpravidla projeví náhle vysokou teplotou, třesavkou a zimnicí. Mezi vážné komplikace pneumokokových onemocnění patří hnisavý zánět mozkových blan, zánět středního ucha a sepse. Onemocnění se léčí antibiotiky. Záludnost této bakteriální infekce spočívá v tom, že pneumokoky mohou být vůči léčbě imunní a ta se tak stává komplikovanou. Prevence očkováním je významná zejména pro rizikové skupiny, kterými jsou malé děti a starší osoby. Doporučená doba očkování je přibližně od tří měsíců věku. Konkrétní volba vakcíny a očkovacích schémat závisí na věku dítěte.
Orientační ceník vakcín:
Prevenar 2000Kč
Synflorix 1600Kč
Pneumo 500Kč

Podrobné informace týkající se pneumokokových nákaz a jejich prevence:

Mezi jednu z priorit vakcinace dětí patří očkování proti pneumokokům u dětí do 2 let věku. Vakcíny poskytují ochranu proti pneumokokovým serotypům v nich obsažených. Vzhledem k neúčinnosti polysacharidových pneumokokových vakcín PPV v prevenci invazivních pneumokokových infekcí u dětí mladších 2 let, pokračoval vývoj konjugovaných vakcín PCV, které mohou být aplikovány již od 2 měsíců věku. V těchto vakcínách je antigen konjugován na bílkovinný nosič, který zvýší imunogenní potenciál vakcíny. Podle počtu použitých sérotypů může být konjugovaná vakcína 7,9,10,11 nebo 13 valentní. V září 2005 se na českém trhu objevila 7valentní konjugovaná pneumokoková vakcína Prevenar (PCV7, firma Wyeth) určená dětem od 2 měsíců do 5 let věku. Na jaře 2009 byla zaregistrována 10valentní vakcína Synflorix (PCV10, firma GSK) určená pro děti ve věku od 6 týdnů do 2 let. Dle informací výrobce data o bezpečnosti a imunogenicitě vakcíny Synflorix nejsou u dětí nad 2 roky věku zatím k dispozici.
V přípravách na registraci je ještě další 13valentní vakcína(PCV13, firma Wyeth).

1) PCV7 - Aktivní imunizace vakcínou Prevenar byla postupně začleňována do národních imunizačních schémat. 16 zemí západní Evropy rutinně očkuje děti proti pneumokokům, ve střední a východní Evropě očkují zatím 4 země (Slovensko, Maďarsko, Řecko a Turecko). V letošním roce by měla být PCV7 zařazena do očkovacího kalendáře ČR. Účinnost PCV7 je ovlivněna zastoupením jednotlivých pneumokokových sérotypů v populaci, které se může lišit podle zemí. V ČR pokrývá PCV7 64,6% sérotypů.
Bezpečnost vakcíny PCV7 byla hodnocena v řadě pre i postlicenčních studií. Bezpečnost vakcíny byla prokázána u dětí do 7let věku, včetně novorozenců, nezralých a nedonošených dětí. U dětí ve věku 2-15 měsíců je PCV7 vakcína aplikována často simultánně s ostatními dětskými vakcínami (DTP, IPV, Hib, HepB, MMR, MMR-V) a je obtížné určit, zda celkové reakce po očkování jsou v příčinné souvislosti s PCV7 nebo ostatními dětskými vakcínami. Nejčastější reakce po očkování PCV7 jsou lokální reakce v místě vpichu a z celkových reakcí horečka. Přesto frekvence většiny reakcí byla v řadě studií nízká a průběh mírný. Autoři Tichmann-Schumann a kol. uvádějí vyšší lokální reaktogenitu /otok po první dávce, bolest a zarudnutí po 4. dávce v období 2-4 dnů po vakcinaci/ v místě vpichu PCV7 a výskyt horečky při aplikaci vakcíny spolu s hexavakcínou v porovnání s aplikací samotné hexavakcíny. V případě simultánní aplikace hexavakcíny a PCV7 byla horečka nad 38stC pozorována až u 48,3% dětí, při samostatné aplikaci hexavakcíny u 23,4%. U starších dětí ve věku 2-3 let, očkovaných 1 dávkou PCV7 se objevují některé lokální příznaky častěji (bolestivost, bolestivost omezující pohyb končetinou).
V rámci dvouletého sledování bezpečnosti PCV7 vakcíny v USA po registraci bylo hlášeno 13,2 nežádoucích reakcí na 100 tis. dávek. Závažné reakce tvořily 14,6%, což je srovnatelné s reakcemi po jiných pediatrických vakcínách.
Konjugovaná vakcína není určena k očkování dospělých osob, pro ně je k dispozici polysacharidová vakcína PPV23.
V ČR bylo v roce 2008 bylo hlášeno 23 nežádoucích účinků u dětí očkovaných vakcínou Prevenar, které připadají na téměř 100 tis. distribuovaných vakcín v roce 2008. 8 nežádoucích účinků bylo hodnoceno jako závažné. Pouze ve 2 případech se jednalo o pravděpodobný přímý vztah k vakcinaci (hemolytická reakce a možná postvakcinační epilepsie 3 měsíce po očkování).
Na základě výsledků klinických studií a hlášení nežádoucích účinků je zřejmé, že v souvislosti s aplikací PCV7 vakcíny lze očekávat více lokálních reakcí a febrilních stavů než po aplikaci např. meningokokové konjugované vakcíny nebo vakcíny proti virové hepatitidě typu B. Nicméně většina reakcí je mírných a nevyžaduje žádnou léčbu. PCV7 nevede ke zvýšenému riziku vzniku závažných lokálních nebo febrilní reakcí. Vakcína je bezpečná s přiměřenou reaktogenitou i u specifických skupin rizikových dětí, včetně předčasně narozených s nízkou porodní hmotností, HIV pozitivních dětí a dětí příjemců transplantátů. První výsledky s novou vícevalentní pneumokokovou vakcínou PCV13 ukazují, že bezpečnost a snášenlivost i této vakcíny bude srovnatelná s vakcínou Prevenar a že bude moci být aplikována současně s ostatními běžně dostupnými pediatrickými vakcínami. Zatím není dostatek údajů k bezpečnosti simultánní aplikace s živými vakcínami proti rotavirovým průjmům, proto by neměly být současně podávány.

2) PCV10 - Vakcína Synflorix poskytuje ochranu proti 10ti pneumokokovým serotypům v ní obsažených. Ochrana proti pneumokokovým serotypům, které nejsou ve vakcíně obsaženy nebo proti netypovatelnému Haemophilus influenzae nebyla dostatečně prokázána. Tato očkovací látka také neposkytuje ochranu proti jiným mikroorganismům a nemusí chránit všechny očkované jedince proti invazivnímu pneumokokovému onemocnění nebo otitis media způsobenými serotypy obsaženými v této vakcíně. Celková ochrana proti otitis media může být také omezena tím, že mezi původce otitis media patří kromě serotypů Streptococcus pneumonie obsažených ve vakcíně i další mikroorganismy.


Stále zůstává řada otevřených problémů a otazníků týkajících se nasofaryngeálního nosičství pneumokoků, jejich antimikrobiální rezistence, redukce vakcinačních schémat, změny v distribuci serotypů atd. Základní a hlavní efekt pneumokokové vakcinace je v prevenci invazivních pneumokokových onemocnění, dále v prevenci zánětů středouší a nazofaryngeální kolonizaci.
 

Odkazy:
Vakcína Synflorix: www.vakciny.cz/main.php?akce=13&clanek=710&kategorie=3&PHPSESSID=3a371ed93545a7d3d4f25cb6f5a6147
 

 

MIGNON Pediatrie Karlín

Křižíkova 64, Praha 8 Czech Republic

+420 223 009 873
In case of emergency call 112
Wifi free connection