Pokyny ve věci karantény pro osoby vracející se z Itálie od 7.3.2020

08.03.2020 23:33

 

Pokyny pro praktické lékaře k mimořádnému opatření MZ ve věci karantény pro osoby vracející se z Itálie

Text mimořádného opatření:

Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

Doplňující komentář:

Mimořádné opatření se vztahuje na osoby, které pobývají nebo budou pobývat v Itálii a po půlnoci z pátka 6. března 2020 na sobotu 7. března 2020 do odvolání se vrátí do České republiky. Za pobyt se považuje jakkoliv dlouhý pobyt na území Itálie.

Mimořádné opatření se vztahuje na osoby s trvalým pobytem v České republice.

Rozhodnutí praktického lékaře o karanténě se vydává v případě, že dle sdělení pacienta byl ten v Itálii a vrátil se do České republiky od 7. března 2020 dále. Praktický lékař nemá povinnost ověřovat věrohodnost sdělení pacienta.

případech, na které se vztahuje mimořádné opatření, praktický lékař rozhodne o karanténě pacienta. Postačuje, že mu tuto informaci sdělí a zaznamená tuto informaci do zdravotnické dokumentace.

nařízením domácí karanténje spojeno vystavení neschopenky. V souladu se stanoviskem České správy sociálního zabezpečení tak v těchto případech postačí, když praktický lékař pacientovi doručí neschopenku, a to optimálně eNeschopenku, aby se co nejvíce zamezilo kontaktu mezi lékařem a pacientem v karanténě.

případě, že v Itálii byla pouze část rodiny a ostatní členové nikoli, platí, že karanténa je na základě mimořádného opatření stanovena pouze těm členům rodiny, kteří byli v Itálii.

Pokud byli v Itálii jak rodiče, tak děti, vystaví se neschopenka rodičům.
Pokud byli v Itálii děti, ale nikoli rodiče, bude ve vztahu k rodiči, bude-li mít o to zájem,

rozhodnuto o vzniku potřeby ošetřování nebo péče.

případě, že o karanténě rozhodně krajská hygienická stanice, praktický lékař pouze návazně vystaví neschopenkuKrajská hygienická stanice vždy informuje praktického lékaře o nařízené karanténě.

Pokud rozhodne škola nebo zaměstnavatel o uzavření školy nebo o dočasném přerušení výkonu práce, nejedná se o karanténu a praktický lékař nemusí o ničem rozhodovat.